Upcoming Events

Mục đích: Toàn bộ thành viên hiểu được TQM từ đó có những kế hoạch hành động cụ thể để đạt được mục tiêu.

Latest Past Events

Đào tạo về Total Quality Management

Mục đích: Toàn bộ thành viên hiểu được TQM từ đó có những kế hoạch hành động cụ thể để đạt được mục tiêu.

Đào tạo kỹ năng báo cáo

Đào tạo kỹ năng báo cáo và thu thập dữ liệu Đào tạo kỹ năng để tăng khả năng: Thu thập dữ liệu Ghi chép dữ liệu Báo cáo thông tin Cách thức trình bày báo cáo Cách lưu trữ báo cáo Đối tượng tham gia: Quản lý khối sản xuất Quản lý khối QLCL...

Free
Tran Van Hai
About Us