Chuyện Tinh Hoa

Những câu chuyện về con người tinh hoa tôi trực tiếp được lắng nghe và cảm nhận. Những con người này họ có thể là nhân sự, đối tác của tôi hay một người lạ; cũng có thể là người thân gia đình.
Mỗi mẩu chuyện là một giá trị về sự tinh hoa tôi muốn truyền tải, chúng ta cùng trải nghiệm...
AllCon người tinh hoaKiến tạo tinh hoaUncategorized
Tran Van Hai
About Us